Aaman & Vinny | Lonavala

Dhruvit & Archana | Souzagad

Roshan & Priya | Sets in the city

Vikas & Sonu | Mumbai Colaba

Javed & Khatiza | Jawar

Aditya & Shruti | Lonavala - The Machan

Pranesh & Saloni | Sets in the City

Dhruvit & Archana | Souzagad

Aaman & Vinny | Lonavala

Vikas & Sonu | Colaba

Hooshang & Athaliah | Aksa beach

Roshan & Priya | Sets in the city

Puneet & Priya | Aksa Beach

Nikhil & Namita | Alibaug beach

Spread the love